ببینید: منجی اصلی کره جنوبی مقابل ایران!

دو موقعیت صد درصد ایران مقابل کره جنوبی را تیر دروازه مهار کرد! سوژه‌ای که کارتون امروز محمدرضا میرشاه‌ولد در خبرورزشی شده است.

Related Posts

Recent Stories