ببینید| لحظه سرقت از پیشکسوت پرسپولیس/ موتور سارق به نام یک زن است!

بررسی دوربین های مدار بسته نمایشگاه اتومبیلی که مقابل آن از پیشکسوت پرسپولیس سرقت شد صورت سارق را مشخص کرد.

Related Posts

Recent Stories