ببینید ثبت رکورد جدید جهانی توسط یک ایرانی/ کنترل توپ تنیس از بالای برج آزادی!

مهدی حب درویش دارنده رکورد روپایی جهان، یک رکورد دیگر را به نام خوب به ثبت رساند.

Related Posts

Recent Stories