ببخشید؛ هر ۳ نفر به درد اداره فوتبال ایران نمی‌خورید

آنچه عزیزی خادم، هاشمی و آجورلو خطاب به محمد حسین میثاقی گفتند به درستی نشان داد هر ۳ کاندیدای محترم برای اداره فوتبال ساخته نشدند.

Related Posts

Recent Stories