بازگشت از کشتی کج برای نبرد تاج پادشاهی با قهرمان ایرانی!

بعد از قطعی شدن نبرد کشتی گیران ایرانی و آمریکایی، قهرمان سنگین وزن المپیک برای امیرحسین زارع کری خواند.

Related Posts

Recent Stories