اولین تجربه شکست مورینیو در لباس زرد و آبی فنرباغچه

0
6

ژوزه مورینیو اولین باختش را از زمان قبول هدایت فنرباغچه تجربه کرد.