امین حزباوی قربانی سیاسی کاری در ورزش/ لطفاً دیگر شعار ندهید!

0
10

امیدواریم دیگر بعد از ماجرای امین حزباوی کسی پیدا نشود که شعار دوری ورزش از سیاست بدهد!