افشاگری پدر حسن یزدانی/ آقای دبیر! نگران نباش؛ پسرم رئیس فدراسیون نمی شود/ اجازه ندادند تلفنی با حسن صحبت کنم/ یزدانی را تا حد مرگ تحت فشار گذاشتند

پدر حسن یزدانی گفت: بعد از فینالیست شدن پسرم خواستم با حسن صحبت کنم که گفتند رییس فدراسیون گفته بگویید علی دبیر گفته هیچ کس نباید با حسن تلفنی حرف بزند! من پدرش هستم آقای دبیر! این چه تصمیماتی بود برای پسرم گرفتی؟

Related Posts

Recent Stories