افشاگری حامی بزرگ فردوسی‌پور از تعطیلی برنامه ۹۰: عادل رفتار و چارچوبش باهم تناقض داشت/ او سیاسی نبود اما… / می‌گفتند چرا او در خدمت نظام نیست!

0
7

علی‌اصغر پورمحمدی مدیرسابق شبکه سه درباره کنار گذاشتن فردوسی پور می‌گوید: انتقاد اصلی از او این بود که اگر عادل سیاسی نیست، چرا در یک جا سیاسی شده و اگر سیاسی هست، چرا این سیاسی شدن او در خدمت نظام نیست؟