افشاریان متن استعفای خود را منتشر کرد

0
3

متن استعفای خداداد افشاریان از سمت ریاست کمیته داوران فدراسیون فوتبال منتشر شد.