افزایش شایعات با غیبت کاپیتان در تمرین استقلال

0
10

کاپیتان استقلال در تمرین این تیم در کمپ حجازی شرکت نکرد.