اعتراف همسر گیورگی گولسیانی؛ در ایران به این لقب معروف شده است!

0
6

همسر مدافع گرجستانی پرسپولیس با یک رسانه خارجی از برخورد هواداران با گولسیانی در داخل ایران گفته است.