ادعای برانکو ثابت شد!/ جمله معنادار پروفسور در خصوص ۲ پرسپولیسی

سیاست برانکو در قبال دو بازیکن پرسپولیس با گذر زمان مشخص شد که درست بوده است.

Related Posts

Recent Stories