ابهام در مورد اردوی خارجی پرسپولیس

0
6

هنوز مشخص نیست شورای برون مرزی با برگزاری اردوی خارج از کشور پرسپولیس موافقت می کند یا خیر.