آتیلا حجازی نه شماره حساب به باشگاه داد، نه پاداش گرفت

0
4

فرزند ناصر حجازی در داستان پاداش ها همان کاری را کرد که از خانواده حجازی توقع می رود.