اینتر مقابل رم متوقف شد و از میلان عقب افتاد

اینتر در دیدار مهم در پایتخت مقابل رم متوقف شد رم تا فاصله‌اش با میلان بیشتر شود.

Related Posts

Recent Stories